Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid
1.1 AltijdGeslaagd: de rechtspersoon die met de consument op afstand de overeenkomst aangaat;

1.2 Cursist: De natuurlijke persoon die aan Altijdgeslaagd een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding inclusief CBR examen door middel van een daartoe ontwikkelde website

1.3 Theorieopleiding: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting waarin Altijdgeslaagd zich jegens cursist verbindt tot het leveren van cursussen voor het CBR theorie examen en overige theorie opleidingen alsmede enige ander goed of dienst die Altijdgeslaagd0 aan de cursist levert.

1.4 CBR theorie examen: Het theorie examen rijbewijs B/A/ATH waaraan de cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

1.5 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Altijdgeslaagd die strekken tot het leveren van een theorieopleiding.

1.6 De door de cursist gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Altijdgeslaagd

1.7 Indien één of meerdere bepalingen indeze algemene voorwaarden geheel ofgedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochtenworden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.8 In deze algemene voorwaarden kan het woord “schriftelijk” ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.

1.9 De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Altijdgeslaagd deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en binden Altijdgeslaagd niet. Cursist kan geen rechten ontlenen aan een door Altijdgeslaagd gedane aanbieding.

2.2 De door Altijdgeslaagd gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst
3.1 Een overeenkomst tussen Altijdgeslaagd en cursist komt tot stand nadat de cursist het inschrijfformulier heeft verstuurd via de website en heeft geaccepteerd.

3.2 Een overeenkomst komt ook tot stand nadat cursist het door Altijdgeslaagd uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard, dan wel telefonisch of per mail en Altijdgeslaagd aanvangt met aanbieden van theorieopleiding aan de cursist.

3.3 Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen geannuleerd worden indien Altijdgeslaagd nog niet heeft bevestigd aan de cursist.

3.4 Indien Altijdgeslaagd nog niet bevestigd heeft richting de cursist, kan de cursist zonder kosten de overeenkomst annuleren.

Artikel 4 Aanvang theorieopleiding
4.1 De datum waarop Altijdgeslaagd begint met de tenuitvoerlegging van de theorieopleiding wordt door Altijdgeslaagd en de cursist onderling afgesproken.

4.2 Indien de cursist niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in artikel

4.1 deel te nemen aan de theorieopleiding dient de cursist dit aan Altijdgeslaagd te melden, waarna Altijdgeslaagd en de cursist een nadere datum overeenkomen waarop de cursist de theorieopleiding volgt. Indien de cursist dit 4 werkdagen tot op de cursusdag aangeeft, is dit te laat en worden de volledige kosten in rekening gebracht.

4.3 Indien de cursist op de overeengekomen datum als bepaalde in artikel 4.1 niet deelneemt aan de theorieopleiding zonder hiervan melding te maken aan Altijdgeslaagd is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan Altijdgeslaagd.

Artikel 5 Verplichtingen cursist
5.1 De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien cursist deze verplichting niet nakomt is Altijdgeslaagd gerechtigd de cursist de toegang tot de theorieopleiding te weigeren, zonder dat Altijdgeslaagd daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.

5.2 Cursist dient zorg te dragen dat Altijdgeslaagd alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen.

5.3 Cursist zal de door Altijdgeslaagd eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden.

5.4 Eventuele schade aan de door Altijdgeslaagd geleverde zaken dient door cursist vergoed te worden.

Artikel 6 Verplichtingen Altijdgeslaagd
6.1 Altijdgeslaagd verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theorieopleiding

6.2 Altijdgeslaagd zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.

6.3 Altijdgeslaagd is verplicht de schade te vergoeden, overeenkomstig met hetgeen bepaald in artikel 10, van schade die door toedoen of een nalaten van Altijdgeslaagd aan
de kant van de cursist is ontstaan en die Altijdgeslaagd aangerekend kan worden.

Artikel 7 Prijzen
7.1 De door Altijdgeslaagd gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

7.2 Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen Altijdgeslaagd en cursist zich prijsverhogingen voordoen voor de door Altijdgeslaagd te gebruiken materialen, energie of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de theorieopleiding is Altijdgeslaagd gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de cursist, mits deze kosten niet meer dan vijftien procent (15%) van de originele prijs bedraagt.

Artikel 8 Betaling
8.1 De Cursist dient de kosten van deCursusdag en het CBR-examen voorafgaand aan de Theoriecursus op de aangewezen wijze te voldoen. De mogelijkheid contant te betalen heeft enkel als doel de betalingsmogelijkhedenvoor de Cursist te vergemakkelijken. DeOvereenkomst is bindend. Altijdgeslaagdbehoudt zich het recht voor om bij de aanmelding de Cursist te verplichten om de betaling te voldoen via IDEAL.

8.2 Indien de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan is de cursist van rechtswege in verzuim. De cursist is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.3 Indien de cursist niet deelneemt aan de theorieopleiding en deze niet heeft geannuleerd met inachtneming van hetgeen bepaald in de artikel 4.2 en 4.3, is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan Altijdgeslaagd

8.4 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door Altijdgeslaagd gemaakt indien Altijdgeslaagd op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de cursist verwikkeld geraakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de cursist.

8.5 Altijdgeslaagd kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringenderedenen voordoen, waaronder in ieder gevalworden begrepen de gevallen waarin: ° Aancursist (voorlopige) surseance van betalingwordt verleend; ° Ten aanzien van cursistfaillissement wordt aangevraagd of uitgesproken; ° Het vermoeden bestaat datcursist niet aan zijn of haar betalings verplichting kan voldoen; ° Cursisthandelt in strijd met de openbare orde of degoede zeden, of enige uit de overeenkomstmet Altijdgeslaagd voortvloeiende

verplichting; ° Cursist inbreuk maakt op rechten van derden; ° Cursist handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Altijdgeslaagd; ° Cursist niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel alsdan niet aangetekend schrijven; ° Bij terugkerende betalingsproblemen.

8.6 Indien Altijdgeslaagd overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 8.4 wordt al hetgeen door de cursist aan Altijdgeslaagd verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar

Artikel 9 Overmacht
9.1 Altijdgeslaagd is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt 9.2 Indien Altijdgeslaagd ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is Altijdgeslaagdgerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Altijdgeslaagd is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een nalaten van Altijdgeslaagd mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.

10.2 Mocht er onverhoopt geen uitkering plaatsvinden onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst als bepaald in artikel.

10.3 Altijdgeslaagd kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR theorie examen.

10.4 Altijdgeslaagd in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door Altijdgeslaagd geleverde zaken.

10.5 Indien Altijdgeslaagd aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Altijdgeslaagd beperkt tot directe schade.

10.6 De cursist vrijwaart Altijdgeslaagd tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 Toepasselijk recht
11.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij Altijdgeslaagd partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 Cursist en Altijdgeslaagd zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12 Overige bepalingen
12.1. Ten behoeve van een goedeverwerking en administratie slaatAltijdgeslaagd de gegevens van de Cursistop in haar automatische systemen. Deze
gegevens zullen enkel voor de daarvoorbedoelde doeleinden worden gebruikt. Op verzoek van de Cursist zal Altijdgeslaagd de opgeslagen gegevens van de
Cursist uit het systeem verwijderen.

12.2. De Cursist geeft aan Altijdgeslaagd de toestemming om zijn/haar gegevens binnen Altijdgeslaagd, daaronder mede begrepen de gelieerde ondernemingen en ondernemingen waarmee Altijdgeslaagd samenwerkt te gebruiken en op te slaan.

12.3. De Cursist onthoudt zich vanuitlatingen die de goede naam van Altijdgeslaagd kunnen schaden.

12.4. Altijdgeslaagd staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rijswijk onder het nummer 65874846

12.5. Enkel de website www.Altijdgeslaagd.nl en het op die website gepubliceerde telefoonnummer behoren toe aan Altijdgeslaagd.

Algemene Voorwaarden
4.1 (82.67%) 15 votes