0640082840 (Whatsapp)

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – laatst gewijzigd op 23 juni 2019.

ARTIKEL 1 – Aanmelding

1.1. Aanmelding voor een theoriecursus dient via de website of telefonische te geschieden.

1.2. Pas als U zich heeft ingeschreven zoals hierboven vermeld, is de aanmelding definitief. U ontvangt hierna een bevestigingsmail van ons.

ARTIKEL 2 – Duur cursus en slagingskans

2.1 De Winterboom biedt deelnemers de mogelijkheid om op één dag cursus te volgen en dezelfde dag nog examen af te leggen bij het CBR. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd om in één dag het theoriecertificaat te behalen.

ARTIKEL 3 – Examengarantie

3.1 Indien het examen niet de eerste keer wordt behaald, reserveren wij uw examen niet meer standaard voor u. U kunt dan zelf contact opnemen met het CBR, of ons vragen het voor u te doen. In laatstgenoemde situatie worden wel extra kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden vooraf met u

3.3 Voornoemde bepalingen zijn niet van kracht wanneer een deelnemer dyslexie heeft, lijdt aan andere lichamelijke/neurologische/algemene verstandelijke beperkingen of de Nederlandse taal onvoldoende machtig is.

ARTIKEL 4 – Kosten

4 De kosten voor de cursus inclusief het examen bedragen 150 euro incl. btw. Indien er een actie van kracht is, dan kan deze prijs variëren.
Deze kan uitsluitend per bank/pin worden betaald anders kan er geen deelname aan de theoriecursus worden gedaan.

ARTIKEL 5 – Wijzigen van cursusdatum

5.1 Wanneer u een cursusdatum wilt wijzigen, dient u zelf contact op te nemen met het CBR om uw examen te wijzigen/annuleren.

5.2 Het wijzigen van de cursusdatum is in beginsel niet toegestaan door het CBR. Wenst u de datum toch te wijzigen, zijn daar kosten aan verbonden.

Artikel 6 – Annuleren van de cursus

6.1 Een theoriecursus en CBR theorie examen kan niet kosteloos worden geannuleerd. Wanneer u het CBR examen wilt annuleren, dient u hierover zelf contact op te nemen met het CBR.

6.2 In het geval van annulering van de cursus, heeft u geen recht op restitutie. De volledige kosten worden op U verhaald.

Artikel 7 – Al gereserveerde examendatum CBR

7.1 Wanneer u zelf al een examendatum heeft gereserveerd bij het CBR, kunnen wij het examen niet meer voor u reserveren. Dit komt omdat er per persoon maar één theorie-examen tegelijk aangevraagd mag worden.

7.2 In het onder 5.1 genoemde geval dient u zelf contact op te nemen met het CBR om uw examen te annuleren. Wij zullen vervolgens een nieuwe examendatum voor u aanvragen.

7.3 Als u al een examendatum heeft gereserveerd en wij om die reden geen examen voor u kunnen reserveren, zijn de bepalingen in artikel 7 van kracht.

ARTIKEL 8 – Annulering theorie-examen CBR

8.1 Bij overlijdensgevallen of ziekmeldingen dient u zelf contact op te nemen met het CBR om uw examen te annuleren.

8.2 Annulering is mogelijk in de navolgende gevallen:

  • Op basis van medische gronden. Het is dan verplicht een bewijsstuk te overleggen. Bijvoorbeeld een kopie van de doktersverklaring (afsprakenkaart oftewel het bewijs dat je naar een arts bent geweest) of een ziekenhuisopname formulier.
  • Bij aantoonbaar overlijden van één van de ouders of schoonouders, partner, kind, broer of zus en wanneer het examen gepland is in de periode vanaf het overlijden tot en met de begrafenis c.q. crematie. Het overlijden dient te worden aangetoond middels bijvoorbeeld een rouwkaart of overlijdensadvertentie.
  • Bij detachering voor militaire dienst op korte termijn. Deelnemer dient dit aan te tonen door bijvoorbeeld een kopie van de oproep voor detachering of een verklaring van een commandant te overleggen.
  • Bij de geboorte van een eigen kind op de dag vóór het examen of de dag van het examen. Dit dient eveneens te worden aangetoond door bijvoorbeeld een kopie van het geboortekaartje te overleggen.

8.3 Het CBR zal alleen het examengeld restitueren (onder inhouding van administratiekosten) in de gevallen zoals hierboven omschreven.

ARTIKEL 9 – verplichtingen De Winterboom

9.1 De Winterboom verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theoriecursus voor de auto, motor of bromfiets rijbewijzen.

9.2 De Winterboom draagt er zorg voor dat de te geven opleiding en overige werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.

9.3 De Winterboom zal zorgdragen voor het cursusmateriaal gedurende cursus.

ARTIKEL 10 – Verplichtingen leerling

10.1 Deelnemer dient zich te heus en respectvol te gedragen en zich op te stellen zoals in het algemene maatschappelijke verkeer gebruikelijk is en wordt geaccepteerd. Indien de leerling deze verplichting niet nakomt is De Winterboom gerechtigd de leerling de toegang tot de cursus te weigeren, zonder dat De Winterboom daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens de leerling.

10.2 De leerling dient zorg te dragen dat De Winterboom alle juiste gegevens van de leerling in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen.

10.3 De leerling zal de door De Winterboom eventueel ter beschikking gestelde gegevens alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden. De leerling onthoudt zich van elke handeling die ertoe kan leiden dat de aan de leerling overhandigde cursusmaterialen openbaar worden gemaakt.

10.4 De leerling dient aanwezig te zijn op het afgesproken tijdstip en de locatie en dient een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben (zie informatie betreft geldig legitimatie https://www.cbr.nl/identificatie.pp). Indien de leerling zonder geldige afmelding niet aanwezig is op de afgesproken tijdstip en locatie, dan wel geen geldig legitimatiebewijs bij zich heeft, kan De Winterboom niet aansprakelijk zijn jegens de leerling voor de schade ontstaan uit de onjuiste afmelding, dan wel afwezigheid.

10.5 De leerling verklaart hiermee dat het doel is om de theoriecursus te volgen alleen om zich voor te bereiden om een CBR theorie-examen af te leggen. Mochten er andere doeleinden ten grondslag liggen, als gevolg waarvan De Winterboom directe of indirecte schade leidt of kan leiden, dan is De Winterboom gerechtigd om haar schade te verhalen op de leerling. Het is de leerling uitdrukkelijk verboden om van de cursus geluid- en/of beeldopnames en aantekeningen te maken.

ARTIKEL 11 – Privacyverklaring

11.1 Uw privacy is van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de AVG en andere privacyregelgeving. In deze privacyverklaring informeert De Winterboom u over de doelen waarvoor De Winterboom uw persoonsgegevens gebruikt.

ARTIKEL 12 – Slotopmerkingen

12.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

Het is de cursist verboden om foto-, video-, film- en andere opnameapparatuur dan wel telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie in het Gebouw te gebruiken voor opnames van de cursus zonder voorafgaande toestemming. De Winterboom is bevoegd afgifte van de eventueel aangetroffen apparatuur te vorderen, opnames te wissen en deze gedurende de cursus in het Gebouw in bewaring te nemen.

12.2 Aan typefouten kunnen geen rechten worden ontleend & wijzigingen voorbehouden.