Artikel 1 Definities en toepasselijkheid
1.1
Cursist: De natuurlijke persoon cursist/opdrachtgever die aan ALTIJDGESLAAGD B.V een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theoriecursus en of een theorie examen.
Theoriecursus: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of inspanningsverplichting waar ALTIJDGESLAAGD B.V zich tegen over cursist/opdrachtgever verbindt tot het leveren van cursussen voor het CBR theorie examen afgenomen catg.
CBR theorie examen: Het theorie examen catg. waarop de cursist/opdrachtgever deelneemt en ALTIJDGESLAAGD B.V heeft ingeschreven en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

1.2
De algemene voorwaarden hier omschreven behoort aan hierna te vermelde ALTIJDGESLAAGD B.V en zij hanteren deze, en zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten betreft theorie examen en cursus nader vermelde catg. Mocht echter sprake zijn van soepele toepassing dan kan hier geen rechten aan ontleend worden.

1.5
In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan telefonische alsmede email communicatie en gefaxte documenten.

1.6
Mogelijke spel-, formulerings- of beoogde doelstellingsfouten maken deze algemene voorwaarden niet ongeldig.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
2.1
Alle offertes zijn vrijblijvend en binden ALTIJDGESLAAGD B.V niet. Cursist/opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een door ALTIJDGESLAAGD B.V gedane aanbieding.

2.2
ALTIJDGESLAAGD B.V gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst
3.1
Een overeenkomst tussen ALTIJDGESLAAGD B.V en cursist/opdrachtgever komt tot stand nadat de cursist het direct aanvragen formulier of bestellen formulier via de site heeft ingeleverd of mondeling de reservering heeft geaccepteerd. Ongeacht het niet bekend is vooraf op welk termijn een cursus of theorie examen kan worden afgelegd.

3.2
Een overeenkomst komt ook tot stand nadat cursist/opdrachtgever het door ALTIJDGESLAAGD B.V uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard middels door aanvragen, inschrijven of bestellen via de site dan wel mondeling en ALTIJDGESLAAGD B.V aanvangt met aanbieden van theoriecursus en of theorie examen aan de cursist/opdrachtgever.

3.3
Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen geannuleerd worden indien de cursist/opdrachtgever binnen 5 dagen schriftelijk heeft geannuleerd alsmede ALTIJDGESLAAGD B.V het CBR theorie examen nog niet heeft aangevraagd en of bevestigd heeft aan de cursist/opdrachtgever. en of de datum van aanvang cursus dag bekend is. Indien dit niet het geval is, dan is ALTIJDGESLAAGD B.V gerechtigd de kosten van een volledige cursus incl. theorie examen in rekening te brengen. Zie ook artikel 8.

Artikel 4 Aanvang theoriecursus
4.1
De datum waarop ALTIJDGESLAAGD B.V begint met de tenuitvoerlegging van de Theoriecursus wordt door ALTIJDGESLAAGD B.V en de cursist/opdrachtgever onderling afgesproken en bekend gemaakt.

4.2
De cursist/opdrachtgever dient zich minimaal een half uur voor aanvang van de overeengekomen d.d. te melden. Indien zij verlaat zijn of verhinderd is de vrij waard het ALTIJDGESLAAGD B.V deelname en toegang te weigeren.

4.3
Indien de cursist/opdrachtgever niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in artikel 4.1 deel te nemen aan de theorieopleiding dient de cursist/opdrachtgever dit aan ALTIJDGESLAAGD B.V minimaal 7 dagen schriftelijk van te voren van afgesproken d.d. te melden. Hierop bekijkt ALTIJDGESLAAGD B.V en de cursist/opdrachtgever naar een passende datum voor de cursus waarop beiden een overeenkomst is aangegaan. De eventuele reserveringskosten ten behoeve van theorie examen kunnen voor rekening komen van de cursist/opdrachtgever.

4.4
Indien de cursist/opdrachtgever cursist op de overeengekomen datum als bepaalde in artikel 4.1 en 4.2 niet deelneemt aan de theorieopleiding zonder hiervan schriftelijk melding te maken aan ALTIJDGESLAAGD B.V is de cursist/opdrachtgever het gehele bedrag verschuldigd aan ALTIJDGESLAAGD B.V.

4.5
Mocht blijken dat geen deelname aan overmacht of andere bewijsbare gebeurtenissen of overige zich hebben voorgedaan, dan kan ALTIJDGESLAAGD B.V Coulance van het totaal verschuldigd bedrag toepassen. Deze coulance is niet van toepassing op gemaakte onkosten ten behoeve theorie examen gelden voldaan aan derde hier te noemen het CBR.

Artikel 5 Verplichtingen
5.1
De cursist/opdrachtgever dient zich te gedragen conform de in deze algemene voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien cursist/opdrachtgever deze verplichting niet nakomt is ALTIJDGESLAAGD B.V gerechtigd de cursist/opdrachtgever de toegang tot de theorieopleiding te weigeren, zonder dat ALTIJDGESLAAGD B.V daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist/opdrachtgever.

5.2
De cursist/opdrachtgever kan door mede wangedrag en alle te noemen zaken die een cursus kan verstoren of ontregelen per direct de toegang worden geweigerd door ieder werknemer werkzaam bij ALTIJDGESLAAGD B.V.

5.3
Cursist/opdrachtgever dient zorg te dragen dat alle juiste gegevens van de cursist in bezit is bij ALTIJDGESLAAGD B.V die mede zorg dragen om op een correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen en te kunnen volgen mede ook op de gehanteerde algemene voorwaarden betreffende CBR.

5.4
ALTIJDGESLAAGD B.V zal de door cursist/opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden en voor verdere communicatie voor het door ALTIJDGESLAAGD B.V op een juiste wijze te kunnen volbrengen van het bestelde product.

5.5
Eventuele voortvloeiend schade door geen juiste gegevens te verstrekken in het belang van ALTIJDGESLAAGD B.V geleverde zaken dient door de cursist/opdrachtgever vergoed te worden. ALTIJDGESLAAGD B.V vrijwaart zich van enigerlei aansprakelijkheid.

Artikel 6 Verplichtingen ALTIJDGESLAAGD B.V
6.1
ALTIJDGESLAAGD B.V verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theoriecursus.

6.2
ALTIJDGESLAAGD B.V zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame dan wel deskundige personen in dienst van ALTIJDGESLAAGD B.V.

6.3
ALTIJDGESLAAGD B.V vrijwaardt het om een locatie voor deelname te wijzigen, mocht er een wijziging plaats vinden dan kan er afgeweken worden van deelname door cursist/opdrachtgever met gegronde reden. En zal tevens cursuskosten in mindering brengen minus gemaakte kosten ten behoeve van CBR theorie kosten en administratie.

Artikel 7 Prijzen
7.1
De door ALTIJDGESLAAGD B.V gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW alsmede administratiekosten en andere heffingen/verhogingen of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

7.2
Na het insturen ALTIJDGESLAAGD B.V aanvragen bent u minimaal €55,- administratie kosten verschuldigd. Indien u binnen 5 dagen annuleert.

7.3
Na het invullen van bestellen via de site bent u €55 administratie kosten verschuldigd, hier kunt wel annuleren volgens artikel 3.3 maar er volgt geen restitutie op de administratie kosten. Zie ook artikel 8.

7.4
Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen ALTIJDGESLAAGD B.V en cursist/opdrachtgever zich prijsverhogingen voordoen ten lasten van ALTIJDGESLAAGD B.V en ten goeden van cursist/opdrachtgever door derde hier nader te noemen CBR of overige zaken vrij waard het ALTIJDGESLAAGD B.V aan de cursist overeengekomen bedrag met een maximaal van 10% te verhogen.

Artikel 8 Betaling, annulering en overig
8.1
Betaling dient met minimaal met € 55,- vooraf te zijn voldaan na het invullen van het inschrijfformulier, tenzij tijdig geannuleerd.

8.2
Indien na het invullen en versturen van het inschrijfformulier geen betaling minimaal van €55 is ontvangen volgt er binnen 5 dagen een verzoek of herinnering. Het overige restant dient vooraf of op de dag bij aanvang van de cursus te worden voldaan. Mocht er door omstandigheden de betaling niet of volledig zijn voldaan volgt er na 5 dagen van een reservering cbr examen datum of na de desbetreffende cursus dag een factuur per digitale wijze. En na ontvangst van factuur dient u deze binnen 5 werkdagen te voldoen. Er volgt geen herinnering, heeft mede te maken omdat bekend is dat de bestelde en geleverde dienst dient te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.3
Indien de cursist/opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cursist/opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien ALTIJDGESLAAGD B.V door wanprestatie van de cursist/opdrachtgever genoodzaakt is om de incasso van haar vordering uit handen te geven, en zij zullen schriftelijk u verzoeken tot betaling over te gaan, en dan is hij/zij naast betaling van de hoofdsom of het restant daarvan, aan ALTIJDGESLAAGD B.V verschuldigd:

de verschuldigde rente van af d.d. verschuldigd;
eventuele proceskosten;
incassokosten à 15% vermeerderd met de verschuldigde B.T.W.
8.4
Artikel 8 is van niet toepassing:

Wanneer er een in naaste familie is en de begrafenis plaats vind op de cursus dag;
Spoedopname in het ziekenhuis.
Totaal overmacht, voorbeeld openbaar vervoer/weersinvloeden/overige on voorspelden invloeden. Voor beide gevallen dient dit schriftelijk aangetoond worden.
Bij een overeenkomst cursus, blijft de cursist/opdrachtgever 20% verschuldigd van het totaal bedrag zo schriftelijk is overeengekomen.
De aangegeven voorwaarden/omschrijving van de cursus overeenkomst door cursist/opdrachtgever blijft onverminderd van kracht.
8.5
Indien de cursist/opdrachtgever niet deelneemt aan de theorieopleiding en deze niet heeft geannuleerd met inachtneming van hetgeen bepaald in de artikel 3. en 4 is de cursist/opdrachtgever het gehele bedrag verschuldigd aan ALTIJDGESLAAGD B.V en vermeerderd met administratie kosten.

8.6
ALTIJDGESLAAGD B.V kan de overeenkomst en deelname ook tijdens de aanwezigheid op de dag van cursus zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke / mondeling kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen of u verzoeken de cursus te verlaten indien zich dringende redenen voordoen:

Aan cursist/opdrachtgever cursist (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
Ten aanzien van cursist/opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
Het vermoeden bestaat dat cursist/opdrachtgever niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen;
Cursist/opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met ALTIJDGESLAAGD B.V voortvloeiende verplichting waar onder mede artikel 5
Cursist/opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van derden;
Cursist/opdrachtgever handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van ALTIJDGESLAAGD B.V;
Cursist/opdrachtgever niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel alsdan niet aangetekend schrijven;
Hetgeen vermeld artikel 8.3.
8.7
Indien ALTIJDGESLAAGD B.V overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in al hetgeen door de cursist/opdrachtgever aan ALTIJDGESLAAGD B.V verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar.

Artikel 9 Overmacht
9.1
ALTIJDGESLAAGD B.V is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist/opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, en schriftelijk en mede met bewijsbare feiten wordt aangetoond.

9.2
Indien ALTIJDGESLAAGD B.V ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is ALTIJDGESLAAGD B.V gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1
ALTIJDGESLAAGD B.V is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de cursist/opdrachtgever overkomt door toedoen van eigen nalatigheid of van derden en mede toedoen of nalaten van ALTIJDGESLAAGD B.V of mocht komen te leiden, mede zowel in of om de locatie van de theoriecursus gebouw/pand /lokaal.

10.2
ALTIJDGESLAAGD B.V kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde gewenste resultaten door de cursist bij een CBR theorie examen.

10.3
ALTIJDGESLAAGD B.V is nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door ALTIJDGESLAAGD B.V geleverde zaken.

10.4
Indien ALTIJDGESLAAGD B.V aansprakelijk mocht zijn. voor enigerlei schade, dan vrijwaart cursist/opdrachtgever aansprakelijkheid door en van ALTIJDGESLAAGD B.V mede de aanspraken van derden, welke voortvloeien uit en wel verband houden met de uitvoering van deze en overeen gekomen overeenkomst.

Artikel 11 Toepasselijk recht
11.1
Op alle rechtsbetrekking waarbij ALTIJDGESLAAGD B.V partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2
Cursist/opdrachtgever en ALTIJDGESLAAGD B.V zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

11.3
Op de dag van het te volgen cursus zal de cursist aanvullende algemene voorwaarden zichtbaar en kenbaar worden gemaakt betreffende aansprakelijkheid waarvoor getekend dient te worden.

Artikel 12
12.1
Deze algemene voorwaarden kan ook bij de K.V.K gedeponeerd zijn of worden. En indien van toepassing onder registratie nr. betreffende uitvoerende rechtmatig eigenaar dan ook rechtsgeldig.

Algemene Voorwaarden
3.2 (63.33%) 6 votes